Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

székhely / telephely H-Budapest I. Attila út 123..
(00-36) 70 431 9343   (00-36)70 944 0260   (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAN/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-41
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

Római Deklaráció - Az V. Világ Parlamenti Képviselőinek Tibetről szóló gyülésén, 2009 novemberében

2009. november 28. /TibetPress

Deklaráció
Az
V. Világ Parlamenti Képviselőinek Tibetről szóló gyülése Deklarációja 2009. november 18-19.-én, Rómában

Preambulum

- Védve a tibetiek jogát saját identitásukhoz, kultúrájukhoz és életmódjukhoz;
- megerősítve az elkötelezettséget Tibet népe és az általa választott erőszakmentes út iránt a Dalai Láma vezetésével;
- megerősítve, hogy a parlamentek, valamint a parlamenti testületek vezető szerepet játszanak abban, hogy a kormányok és a nemzetközi szervezetek figyelmét felhívják Tibet helyzetére és olyan politikákat alkossanak, amelyek Tibet javát szolgálják;
- felidézve az előző ,,Világ parlamenti képviselőinek Tibetről szóló gyűléseit'', az ott kidolgozott cselekvés-és akcióprogramokat, ezen tettek és kezdeményezések hatásait;
- olyan megoldást keresve, amely valódi autonómiát biztosít Tibet számára a Kínai Népköztársaság Alkotmánya keretei között;
- kinyilvánítva, hogy a ,,Világ parlamenti képviselőinek Tibetről szóló gyűlése'' üzenete nem Kína-ellenesség, hanem egy igaz ügy támogatása azzal a komoly meggyőződéssel, hogy a tibeti és a kínai emberek megtalálják a módját a kölcsönös tiszteletben való együttélésnek.

Felvetések

Az V. Világ Parlamenti Képviselőinek Tibetről szóló gyűlésén

-
Minthogy a legutóbbi ,,Világ Parlamenti Képviselőinek Tibetről szóló gyűlése'' óta (2005) a tibeti helyzet romott a Kínai Népköztársaság kemény intézkedései és a Dalai Láma, valamint az ő autonómiára való törekvései iránti keményvonalas politikája miatt;
- a 2008 márciusában kezdődött tiltakozások miatt, mely során a tibetiek Tibeti fennsík-szerte rendkívüli és példátlan békés tiltakozással fejezték ki aggodalmukat a kínai kormány elnyomó politikájának folytatása miatt;
- kifejezve aggodalmunkat afelől, hogy a kínai hatóságok Tibeti fennsík-szerte súlyos elnyomással reagáltak a tiltakozásokra, beleértve 753 tibeti dokumentált letartóztatását azért, mert gyakorolták a  szólás- vallás- gyülekezés és egyesülés szabadságához való jogukat;
- felháborodva azon, hogy a tisztességes eljárás nemzetközi követelményei betartása nélkül végeztek ki tibetieket;
- felismerve, hogy ha a Kínai Népköztársaság a Nemzetközi Közösség felelős tagjává kíván válni, rá kell jönnie, hogy ez a státus kötelezettségekkel és felelősséggel is jár például a fennhatósága alatt élő emberek tisztelete, védelme, az ENSZ Alapokmányában és az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában rögzített alapjogaik és az igazság nemzetközi standardjainak tiszteletben tartása;
- felismerve a Kínai Népköztársaság erkölcsi felelősségét aziránt, hogy a tibetiek jogos panaszait pártatlan közigazgatás során kivizsgálják törvények és az igazság nemzetközi standardjai, a vallás-   és a szólásszabadság, a tibetiek kulturális identitáshoz és életmódjukhoz és valódi autonómiához való joguk tiszteletben tartása mellett;
- méltányolva az ENSZ testületei, így az Emberi Jogi Bizottság, az Emberi Jogi Tanács, a Kínzás Elleni Bizottság, a nemzeti kormányok és nemkormányzati szervezetek megfigyelő munkásságát a kínai hatóságok tibetiekkel szemben elkövetett rendszeres emberi jogsértések vonatkozásában;
- méltányolva, hogy a Kínai Népköztársaság aláírta az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Egyezségokmányát, de ennek megvalósítása súlyos hiányosságokat szenved, és ez vezetett a tibetiek elégedetlenséghez;
- felismerve a tibeti menekültek, az újonnan érkezett és régebben letelepedettek, köztük gyermekek támogatásának szükségességét, a humanitárius területeken, az oktatás, egészségügy, elhelyezés ügyeiben;
- kifejezve aggodalmunkat a Tibeti Fennsíkon, az úgynevezett Tibet, a Föld Harmadik Pólusán lejátszódó környezeti romlással kapcsolatban, amely az üvegházhatás, a szén-dioxid-kibocsátás és a klímaváltozás következménye, a természeti erőforrások kínai kormány és fogyasztói érdekek általi rossz felhasználása és a tibeti nomádok áttelepítése és ezzel hagyományos életmódjuktól és a tibeti legelők feletti rendelkezési joguktól való megfosztásuk miatt;
- felismerve, hogy a kínai politikák a klímaváltozás hatásai enyhítésére és azokhoz való alkalmazkodásra a Tibeti Fennsíkon ázsiai emberek millióit érinti, valamint a tibetiek részvétele és tapasztalatai fontos tényezője eme politikák sikerének;
- felismerve, hogy kormányok és polgárok felbecsülhetetlen értékű pénzbeli és egyéb támogatásokkal segítették a tibeti nép jólétét, identitásuk fenntartását, különös tekintettel India kormányára és népére;
- felismerve, hogy a tárgyalást támogató nemzetközi és kormányzati nyilatkozatok fontos szerepet játszottak a 2008 márciusi felkelést követő tárgyalási körök létrejöttében;
- felismerve, hogy ahhoz, hogy a kínai kormány és a Dalai Láma képviselői közti tárgyalások hatékonyak legyenek, szükséges az átláthatóság és megfelelő nemzetközi felülvizsgálat bevonása;
- leszögezve, hogy Őszentsége a Dalai Láma Tibet folytonos megszállása ellenére őszintén elkötelezett a ,,középutas megoldás'' iránt és nem törekszik függetlenségre;
- leszögezve, hogy A Tibeti Nép Valódi Autonómiájáról Szóló Memorandum, amelyet a Dalai Láma képviselői nyújtottak be, az az ő elképzelését tartalmazza a valódi autonómiáról a Kínai Népköztársaság keretei között;
- meggyőződve arról, hogy az autonóm területek világszerte például Trento és Dél-Tirol Olaszországban, annak példáját mutatják, hogy a konfliktusokon felül lehet kerekedni azzal, hogy tiszteljük a különböző emberek, etnikai és nyelvi kisebbségek alapvető jogait, engedve számukra saját önkormányzat létrehozását az állam területi integritásának tiszteletben tartásával;
- kiállva a félreértések és konfliktusok erőszakmentes enyhítése és Őszentsége a Dalai Láma erőszakmentes vezetésében rejlő lehetőségek értéke mellett, ami a Kínai Népköztársaság békéjét és stabilitását is biztosíthatja; és

-
helybenhagyva a korábbi  ,,Világ parlamenti képviselőinek Tibetről szóló gyűlése'' döntéseit és deklarációit, beleértve Őszentsége a Dalai Láma és a Tibeti Emigráns Kormány a tibeti nép legitim képviselőjeként való elismerését.

Cselekvés

Ezért a Gyűlés a következőket határozta el:

- Kifejezzük támogatásunkat a kínai kormány és a Dalai Láma képviselői közötti tényleges, a Tibet-ügy értelmes megoldására irányuló tárgyalások megindítása iránt, amelynek A Tibeti Nép Valódi Autonómiájáról Szóló Memorandum lenne a realisztikus és konstruktív alapja;
- felszólítjuk a kormányokat, hogy ösztönözzék a kínai kormányt a tibetiek alapvető jogainak és szabadságainak, valamint jelen és jövőbeli jólétükkel összefüggő ügyek intézésében történő valódi részvételhez való joguk teljes körű tiszteletben tartására;
- sürgessük a nemzeti kormányokat annak elismerésére, hogy harmadik fél segítsége szükséges a tárgyalások folytatásához és az átlathatóságuk garantálásához;
- felszólítjuk a Kínai Népköztársaságot, hogy ratifikálja a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát;
- bátorítjuk a kormányokat, hogy dolgozzanak ki multinacionális együttműködési módszereket a tibeti klímaváltozás ügyében a tibeti érdekeltek bevonásával. Ennek érdekében a Gyűlés résztvevői közzétesznek egy nyílt levelet a koppenhágai ENSZ klímacsúcsra, amely Tibet, a Föld Harmadik Pólusa kulcsfontosságú szerepéről szól;
- szeretnénk, ha a kormányok és egyéb intézmények biztosítanák, hogy Őszentsége a Dalai Lámát megfelelő módon fogadják, ha kormányzati vezetőkkel való találkozásra kerül a sor;
- szeretnénk, ha a kormányoknak lenne kapacitásuk arra, hogy részt vegyenek az információk terjesztésében és a Tibettel kapcsolatos politikák megalkotásában például egy Tibettel foglalkozó hivatal felállítása;
- szeretnénk, ha lenne parlamenti képviselőknek egy Tibettel foglalkozó nemzetközi hálózata, amely a Tibeti Emigráns Parlamenttel való konzultációt követően felállítana egy titkárságot. Így jobb együttműködés alakulna ki a parlamenti csoportok között, megosztanák egymással legjobb gyakorlati elgondolásaikat, és jobban meg tudnák valósítani a rövidtávú cselekvési terveket, amelyek ezek;
-
döntések, javaslatok felterjesztése a parlamentekben, amelyek jelen Deklaráció legfontosabb elemeit valósítanák meg;
-
teljes eligazítás kérése a kormányok által kialakított Tibet-politika tekintetében, beleértve a többoldalú fórumok, az emberi jogok, a környezetvédelem, a biztonság, a fejlődés és más gazdasági ügyek és a geopolitika területét;
-
kézzelfogható kormányzati, helyi önkormányzati és magántámogatást szerezni a tibeti közösség számára, mind Tibeten belül, mind a régi és az újonnan érkezett menekülteknek;
-
részvétel kínai törvényhozókkal folytatott eszmecserében, eljutni a választókhoz;
- többnemzetiségű parlamenti képviselő-delegáció tagjaként eljutni Tibetbe azzal a szándékkal, hogy tegyünk valamit a tibeti nomádokért és a politikai foglyokért;
-
parlamenti meghallgatások szervezése külügyi és emberi jogi bizottságok előtt, bevonva tibeti képviselőket, és, ha elfogadják, kínai kormányzati képviselőkkel Tibet politikai és humanitárius helyzete témában;
-
kampány szervezése, hogy parlamenti képviselők, demokratikus kormányok, helyi önkormányzatok, politikai pártok, közösségi vezetők, egyházak, Nobel-békedíjasok, döntéshozók és a világ jóakaratú polgárai támogassák és írják alá a jelen Deklarációt.


A szerkesztő megjegyzése: A fenti Deklarációt a Magyar Parlament Tibeti-Magyar Baráti Társaságának küldöttsége is elfogadta valamint aláírta Ékes József (FIDESZ-KDNP) képviselő vezetésével.


Hozzászólások

Új hozzászólás

Név:

Hozzászólás:
Webgalamb