Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

székhely / telephely H-Budapest I. Attila út 123..
(00-36) 70 431 9343   (00-36)70 944 0260   (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAN/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-41
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

Kína nemet mond a demokráciára és ez emberi jogokra

2009. február 24./UN/China Digital Times/TibetPress

Az UPR Munka Bizottságán a kínai küldöttség visszautasíított szinte valamennyi, az EU tagállamok és Argentína, Ausztrália, Brazília, Mexikó, Új-Zéland, valamit Svájc által készített, emberi jogokra és demokráciára irányuló javaslatot.


Alább találhatók a szemelvények a „Konklúziók és/vagy Javaslatok”-ból, az ENSZ Rendszeres Jelentés (UPR) Munkacsoportjának jelentéstervezetéből:


Ausztrália javaslatai:

Mély aggodalommal szemlélve a zaklatásokról, önkényes letartóztatásokról, a vallási kisebbségek fogva tartásáról és büntetéséről készült jelentéseket, javasolja, hogy

 • töröljék el a halálbüntetést, addig pedig korlátozzák jobban a halálbüntetést maga után vonó bűncselekmények körét, ezen kívül hozzák nyilvánosságra a kivégzésekről készült kimutatásokat.

Üdvözölte azt, hogy enyhítette a külföldi újságírókat érintő médiaszabályozást, és bátorítja Kínát abban, hogy ne szigorítsák az újságírók hozzáférését a Tibeti Autonóm Régióhoz és a vidéki területekhez sem, így azt javasolja, hogy

 • az új szabályozás terjedjen ki a kínai újságírókra is

Kína válasza: Nem


Ausztrália továbbá azt is javasolja, hogy:

 • feleljen igenlően a már meglévő látogatási kérelmekre különleges eljárással és bocsásson ki állandó meghívásokat.

 • Ratifikálja a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezményét (ICCPR) amilyen hamar csak lehet, mindezt a lehető legkevesebb kikötéssel tegye

 • hozzon létre egy országos emberi jogi intézetet, mely összhangban van a Párizsi-elvekkel és

 • készítsen jelentéseket az emberi jogok védelmezőit ért sérelmekről és fogva tartásokról, beleértve a rendőri fogdákban elszenvedett bánásmódot, belefoglalva a felelősök megnevezését.

Kína válasza: Nem


Kanada javaslatai:

Kanada aggályait fejezte ki a különböző etnikai kisebbségek –tibetiek, ujgurok, mongolok-, csakúgy mint vallási kisebbségek, mint a Falun Gong követői, önkényes fogva tartásáról készült jelentésekkel kapcsolatban, mely nem tartalmaz információkat az őket ért vádakról, elhelyezkedésükről, és hogylétükről sem.

 • meggyorsítani a törvényhozási és a jogi reformokat, különös tekintettel a halálbüntetésre és a közigazgatási fogva tartásra, hogy mindez megfeleljen az ICCPR-nek

 • csökkenjen a halállal büntethető bűncselekmények száma

 • rendszeresen hozzák nyilvánosságra a halálbüntetésekről szóló részletes statisztikákat

 • szüntessék meg a bíróság kizárásával történő fogva tartás minden formáját, beleértve az átnevelő munkatáborokat is

 • számolja fel a pszichiátriai kényszer-gyógykezeltek bántalmazását

 • az állambiztonsági okokból fogva tartottaknak biztosítsa az összes alapvető jogi védelmet, úgy mint ügyvédhez való lehetőséget, nyilvános tárgyalást és ítélethozatalt, a büntetési idő csökkentésének lehetősége, illetve a feltételes szabadlábra helyezés lehetősége.

 • Azonnal hajtsa végre a 2008 novemberében kínzásellenes bizottság által javasolt lépéseket a bíróságon kínzás hatására tett vallomások érvénytelenítése, és az Észak- Koreába való vissza nem toloncolásra vonatkozóan.

 • fogadja el az ENSZ Különleges Eljárások fennálló kérelmet, beleértve a vallás- és hitbéli szabadság Különleges megbízottjának látogatását Kínában,

 • tegye lehetővé az emberi jogi főbiztos Kínába való látogatását.

Kína válasza: Nem


Hollandia javaslatai:

 • ratifikálja mihamarabb az ICCPR-t, és a törvényhozás ennek a rendelkezéseivel összhangban történjen

 • az állandó meghívás vonatkozzon az ENSZ minden különleges megbízottjára – Hollandia bizakodva várja a 2009-2010-es évekre vonatkozó Emberi Jogi Akcióterv nyilvánosságra hozását.

Kína válasza: Nem


Svájc javaslatai:

 • üdvözölte az emberi jogok védelmében létrehozott törvénycikk alkotmányba illesztését, valamint., emberi jogokat védő törvények életbe léptetését, továbbá javasolja, hogy Kína

 • módosítsa a büntetőjogi eljárásokat annak érdekében, hogy a gyanúsítottaknak joguk legyen ügyvédhez és hozzanak létre törvényt a tanúk védelmére is.

 • További információt kért az ICCPR ratifikálásáról (az elfogadásának időpontjáról és mikéntjéről), amit Kína 1998-ban írt alá. Továbbá üdvözölte a Népi Felsőbb Bíróságtól a halálbüntetés szisztematikus átvizsgálását (2007 januárjában hatályba lépett) ami a kivégzések számának csökkenését idézte elő.

Kína válasza: Nem

Valamint Svájc javasolta, hogy

 • hozza nyilvánosságra a kimutatásokat a kivégzések számáról a revízió bevezetése óta, hogy a csökkenés pontos adatai vizsgálhatóak legyenek. Léptessen életbe moratóriumot a halálbüntetésre, első lépésként annak teljes felszámolásáig.

  Míg hangsúlyozta, hogy a jogok és a kisebbségek sajátosságainak elismertnek és védettnek kell lenniük, gazdasági fejlődésüket támogatni kell. Svájc aggodalmát fejezte ki Tibet és Xinjiang etnikai kisebbségeinek helyzetével kapcsolatban. Svájc szeretné, ha a kínai fennhatóságok
  - elismernék ezen etnikai kisebbségek alapvető jogait, különös tekintettel a vallás- és szervezkedés szabadságára.

Kína válasza: Nem


Mexikó javaslatai:


 • Mexikó szintén megjegyezte, hogy kívánatos volna a nemzetközi szervezetekkel való együttműködés támogatása, ennek érdekében azt javasolja, hogy

 • adjon kedvező választ az élelemhez való joggal, emberi jogi aktivistákkal, megfelelő lakhatáshoz való joggal, egészségüggyel, mérgező hulladék kérdésével kapcsolatos Különleges Eljárásokra, hogy Kínába mehessenek; vegye fontolóra az OP-CAT, a CRDP és a CED ratifikálását.

 • Mexikó elégedettségének adott hangot, amiért Kína engedélyezte a védőügyvédek alkalmazását a halálbüntetéssel kapcsolatban. Mexikó ennek a tárgynak tulajdonítja a legnagyobb jelentőséget, azt javasolja Kínának, hogy vegye fontolóra egy moratórium létrehozását a halálbüntetéssel kapcsolatban úgy, hogy közben annak megszűnését készíti elő.

Kína válasza: Nem


Nagy-Britannia javaslatai:


Az Egyesült Királyság a Tibeti Autonóm Régióban és Tibet egyéb területein felmerülő emberi jogi problémákkal kapcsolatban fejtette ki véleményét, különös tekintettel a kulturális jogokra, ideértve a vallási jogokat is, valamint a kisebbségi nyelvek használatát, tanítását, csakúgy, mint a történelemét és kulturális ismeretekét. Érdeklődött a kínai sajtó szabadságának megerősítéséről, ami nem hivatalos akadályokkal szembesül, ha szabadon szeretne közvetíteni, összhangban az ICCPR-rel. Az iránt is érdeklődött, hogy Kína hogyan szándékozik eleget tenni a Kínzásellenes Bizottságnak az átnevelő munkatáborokkal, emberi jogi védőkkel szemben tanúsított bánásmóddal, védőügyvédek védelmének garantálásával kapcsolatban.

Javasolta, hogy Kína

 • dolgozza ki az ICCPR ratifikálással kapcsolatos munkák menetét

 • korlátozza erősebben a halállal büntethető bűncselekmények körét , hozzon nyilvánosságra olyan kimutatásokat, mely alapján kiderül, hogy Kínában csökken a végrehajtott halálbüntetések száma

 • intézzen állandó meghívást a Különleges Eljárások Emberi Jogi Tanácsának

 • biztosítson nagyobb hozzáférést az OHCHR-nek a tibeti területekre, diplomatáknak és a nemzetközi médiának szintúgy.

Kína válasza: NemNémetország javaslatai:


 • szüntesse meg a megfelelő tárgyalás nélkül kiszabott közigazgatási fogva tartást és kényszermunkát, biztosítsa minden letartóztatottnak szabályos időközönként látogatók fogadását, jogi képviselet igénybevételét és fellebbezési lehetőséget

 • továbbra is törekedjen arra, hogy a joggyakorlat olyan irányban változzon meg, hogy a végrehajtott kivégzések száma jelentősen csökkenjen.

 • Vegye fontolóra az idős, valamit gyenge egészségű őrizetesek büntetése egy részének elengedésével történő szabadlábra helyezését.

 • Vizsgálja felül kapcsolatát a különböző vallásos csoportok, ideértve a hivatalosan el nem ismert felekezetek képviselőivel.

 • Garantálja Kína minden polgárának, ideértve a kisebbségi és vallási közösségeket is, a hit és vallás szabadságát, valamint szabad vallásgyakorláshoz való jogát.

Kína válasza: Nem


Franciaország javaslatai:


Franciaország megjegyezte, hogy az NGO-k jelentései gyakran szólnak a fogva tartás különböző formáiról, úgy mint házi őrizet, fogva tartás, titkos börtönök és munkatáborokban való átnevelés. Érdeklődött az iránt, hogy készül –e bármi reformtervezet ezzel kapcsolatban, és hogy történt-e előrelépés az átnevelő munkatáborok ügyében. Franciaország tudni szeretné, hogy halad annak a törvénynek az alkalmazása, amely szellemileg sérült személyek jogi védelmét biztosítaná. Arról is kérdezett, hogy milyen új szerepe van a Népi Legfelsőbb Bíróságnak a halálbüntetések kiszabásában.


Megjegyezvén azt, hogy a külföldi újságírók munkájáról szóló törvény az első lépés volt a mozgás- és információs szabadság irányában, Franciaország javasolja, hogy:

 • ezen törvény terjedjen ki a kínai újságírókra is. Érdeklődik, hogy Kína mikor vesz át a törvénykezéssel és szabályozással kapcsolatos szövegeket az ICCPR ratifikálásához.

És javasolta, hogy

 • csökkentsék a halállal büntethető bűntények igen tág körét, főleg a gazdasági bűncselekményeket áttekintve, és ez ügyben növelje a átláthatóságot hivatalos, országos statisztikák publikálásával. Későbbiekben a halálbüntetés megszüntetését szeretné elérni

 • javasolja, hogy Kína tagja legyen az ICC Római Egyezményének (hágai Nemzetközi Büntetőbíróság).

Kína válasza: Nem


Finnország javaslatai:


 • tegyen lépéseket annak érdekében, hogy az ügyvédek zaklatástól való félelem nélkül védhessék ügyfeleiket, és részt vehessenek saját szakmai szervezeteikben való munkában,

 • vonja vissza fenntartásait a gyermekvédelmi egyezmény 6. cikkelyével kapcsolatban

Kína válasza: Nem


Lettország javaslatai:

 • Kína vegye fontolóra egy állandó beleegyezés adását az emberi jogi tanács különleges eljárásaiba.

Kína válasza: Nem

Csehország javaslatai:


 • egyezzen bele az OPCAT-ba, intézkedjen a CAT érvénybe kerülése érdekében, hozzon létre független és hatályos/hatásos/ vádemelési eljárást a kínzások áldozatainak, a vissza nem toloncolás elve alapján.

 • bírálja felül az önkifejezés szabadságához való jogon erőszakot tevő törvénykezést, például Paljor Norbu és a Charta ’08 kapcsán letartóztatottak ügyében. Az igazságos eljáráshoz való joggal kapcsolatban Csehország javasolja, hogy

 • újítsa meg az államtitokra vonatkozó törvényt és az olyan bűncselekmény-meghatározásokat, mint az államhatalom megdöntésére való felbujtás úgy, hogy azt ne lehessen felhasználni a petíciókészítésben részt vevő emberi jogi aktivisták, vagy újságírók üldöztetésére

 • biztosítsa a bírói és ügyvédi függetlenséget

 • szüntesse meg az átnevelő munkatáborok és fekete börtönök (börtönök, melyek nincsenek kapcsolatban a jogrendszerrel, jogilag nem léteznek) rendszerét

A kisebbségek emberi jogaival kapcsolatban, ideértve a tibetieket és ujgurokat, Csehország azt szeretné, hogy Kína

- tekintse át a vallásszabadságra, szervezkedés szabadságára, kultúra és anyanyelv védelmére vonatkozó törvényeket és azoknak gyakorlati alkalmazását.

Tibettel kapcsolatban Csehország azt javasolja, hogy

 • Kína fejezze be a „Kemény Kéz” hadműveletet mely során számos alkalommal sértették meg az emberi jogokat

 • vizsgáljanak meg minden olyan estet, mikor rendőri brutalitás vagy kínzás történt (pl.: Pema Csepak halála Csambóban, idén januárban)

 • garantálja a békés gyülekezés jogát, engedjen el mindenkit, akit gyülekezés miatt tartanak fogva

Kína válasza: Nem


Új-Zéland javaslatai:

Rámutatva arra, hogy egy önálló, független, nemzeti emberi jogi intézet létrehozása már több országban hasznosnak bizonyult, javasolja, hogy a Párizsi Elvek figyelembevételével, Kína is hozzon létre egy ilyen intézetet. Aggodalmának adott hangot a kényszermunka, kínzás és a tárgyalás nélküli letartóztatás alkalmazásával kapcsolatban, továbbá aggályosnak találja a gyanúsítottakkal való rossz bánásmódot, az emberjog védők és ügyvédek zaklatását is. Nem beszélve a vallási, információ, és szólásszabadság folyamatos megsértéséről.

Ezen kívül olyan reform bevezetését is javasolja, amely a halálbüntetés későbbi eltörlését eredményezi; a reformnak tartalmaznia kell a halálbüntetések alkalmazásának átláthatóságát is. Addig is a halálbüntetés alkalmazásának felülvizsgálatára lenne szükség, amellyel elérhető lenne alkalmazásának szűkítése, az 1984-es ENSZ Gazdasági és Társadalmi Tanácsának 1984/50 számú ajánlásának alkalmazásával.

Új-Zéland megemlítette, az ENSZ Emberi Jogok Főbiztosságának riportját, amelyben a különleges megbízott a tibeti emberi jogi helyzettel kapcsolatos aggodalmának ad hangot. Határozottan támogatja a párbeszéd helyreállítását, amellyel olyan eredményt lehet elérni, amely figyelembe veszi a tibeti érdekeket is. Ezzel együtt tudja, hogy Kínának szándékában áll folytatni a tárgyalásokat, ezt a szándékot Új-Zéland is támogatja.

Továbbá üdvözítőnek tartaná egy nemzeti akcióterv összeállítását, amely tartalmaz lépéseket az „ICCPR” elfogadása felé.

Kína válasza: Nem

Argentína javaslatai:


Vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy ratifikálják azon releváns emberi jogi szerződéseket, -kiváltképp az ICCRP-t - melyek megerősítik azok védelmét, valamint mérje fel az Erőszakos Eltűnések Bizottság elfogadásának lehetőségét, összhangban a Convention, and the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, kiváltképp a gyermekek és nők esetében, kiegészítve ezt a Egyezmény a Nemzetközi Szervezett Bűnözés Ellen-nel

Kína válasza: NemPortugália javaslatai:


Kína alkotmányában biztosítsa az általánosan kötelező alapfokú oktatást. Dacára az oktatás területén történt előrelépésnek, Portugália aggályait fejezte ki az olyan programokkal kapcsolatban, mint a „Munka és Tanulás”, mivel nem sikerült tisztázni, hogy ezen különleges formája a munkának mennyire fogadható el, mennyire intenzív, milyen időtartamra szól. Üdvözölte az ICRPD ratifikálását és hozzáférhetőség javulását a Pekingi Olimpia és Paralimpia során.

Kína válasza: Nem


Ausztria javaslatai:


 • továbbra is szorítsák vissza a halálbüntetések számát, kiváltképp azokét, melyeket nem erőszakos bűncselekmények elkövetőire vonatkoznak, valamint hogy szolgáltasson kimutatásokat a halálos ítéletek számáról, csakúgy, mint az SPC áttekintésére (hány esetet tárgyaltak újra, az SPC hány esetben hallgatta meg a védőket).

Ezen felül azt kéri, hogy

-erősödjön az együttműködés az ENSZ különleges eljárásokért felelős részlegével korlátlan időre szóló felhatalmazás által.

Kína válasza: Nem


Svédország javaslatai:


 • számolják fel az információs és önkifejezés szabadságát korlátozó intézkedéseket

 • sürgősen intézkedjen annak érdekében, hogy megszűnjön az önkényes fogva tartás

 • biztosítsa, hogy minden börtön és kényszer-gyógykezelési intézmény működése összhangban van a nemzetközi emberi jogi normákkal– folytassa és szélesítse ki a jogi reformokat, ennek keretében tegyen intézkedéseket a jogi intézményrendszer erősítésére, függetlenségének garantálására.

 • eltörölni vagy reformokat alkalmazni a mostani tartózkodás/lakhatás rendszerén, hogy minden polgárnak hozzáférése legyen a tanuláshoz, egészségügyi ellátáshoz és minden lényeges közjóléti intézményhez méltányossági alapon, a diszkriminációt megszüntetve

 • vonja vissza fenntartását az ICESCR 8.1 (a) cikkelyével szemben, mely mindenki számára lehetőséget nyújt ahhoz, hogy csatlakozhasson a maga által választott szakszervezethez, üdvözölte az ezzel kapcsolatos, lehetséges reformokról adott tájékoztatást

 • hozzon létre független, országos emberi jogi intézményt, összhangban a Párizsi-elvekkel.

Kína válasza: Nem


Brazília javaslatai:


 • tartsa szem előtt a 9/12-es, „Emberi Jogi Célkitűzések” elnevezésű határozatot, hogy csatlakozzon:

 • A Római Egyezményhez (ICC)

 • Az OP-CAT-hoz.

Továbbá szeretné, ha

 • moratóriumot hozna létre a halálbüntetések ügyében, alkalmazza a családon belüli erőszakról szóló speciális törvényeket, folytassa együttműködését a OHCHR-rel.

Kína válasza: Nem


Olaszország javaslatai:


 • oldja fel a halálbüntetésekről készült statisztikák titkosítását, az eljárást pedig, összhangban a nemzetközi normákkal, korlátozza a legsúlyosabb bűncselekmények elkövetőire, fontolja meg az ezzel kapcsolatos moratórium létrehozását úgy, hogy a halálbüntetés teljes megszüntetésére fókuszál

 • egyszerűsítse a vallásgyakorlásra vonatkozó kérelmeket annak érdekében, hogy minél többen részesüljenek a vallás- és hitbéli szabadságban, és hogy a vallásos kisebbségek több tisztelethez jussanak.

 • adjon kedvező választ az ENSZ különleges eljárásokkal foglalkozó részlegének bejutási kérelmeire, adjon ki egy állandó meghívást a számukra.

Kína válasza: Nem


Magyarország javaslatai:


Aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Kínában nevelő szerepet osztanak a kényszermunkának, csak úgy, mint a gyermekekkel az iskolában végzett munkának is, mely a gyerekek kizsákmányolását eredményezheti.

Szintén elismerte annak jelentőségét, hogy az Alkotmány rendelkezése szerint Kína minden polgárának joga van arra, hogy szabadon fejezhesse ki véleményét. Magyarország szeretné, ha Kína elfogadná a jogvédők békés demonstrációkon képviselt, az övétől különböző véleményét.
Kína válasza: Nem   Kína jelezte, hogy a következő javaslatok érdekében már lépéseket tett, vagy már végre is hajtotta őket:
   Biztosította, hogy a fogva tartottak, az elkövetett bűncselekményektől függetlenül, tisztességes körülmények között vannak.

   A gyermekmunka ellen folytatott harcban megfelelő irányelveket alkalmaz, melyeket továbbra is tökéletesít.

   Erősíti a kisebbségek vallásos, civil, társadalmi-gazdasági és politikai jogainak védelmét (Ausztrália); az Alkotmánnyal összhangban megengedi az etnikai kisebbségeknek, hogy azok teljesen szabadon gyakorolhassák emberi jogaikat, hogy megőrizhessék kulturális identitásukat, és hogy részvételük biztosítva legyen a döntéshozásban (és hogy szó legyen erről az ügyről a Nemzeti Akciótervben). (Ausztria)


Még nem adott választ a következő javaslatokra:


A következő javaslatokat Kína kivizsgálná, és csak bizonyos idő után fog válaszolni rájuk – a javaslatokra adott válaszai a zárójelentésben fognak szerepelni, mely az Emberi Jogi Tanács tizenegyedik ülésén kerül átadásra.


  A diszkrimináció jogi meghatározásának törvénybe foglalása.(Portugália) / Megvizsgálja a diszkrimináció jogi meghatározásának lehetőségét, számításba véve az ezzel kapcsolatos nemzetközi jogot.

  Szűkítse azon bűncselekmények körét, melyek halálbüntetést vonhatnak maguk után

  Alkalmazzon különleges törvénykezést a családon belüli erőszakkal kapcsolatban

  Tájékoztassa erről az UPR-t

Hozzászólások

Új hozzászólás

Név:

Hozzászólás:
Webgalamb