Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

H - Budapest 1012 Attila út 123. (0036)70 944 0260 (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAM/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-43
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

kérjük, folyamatosan kísérd figyelemmel a weboldal programjainak adatait, mivel a szervezés folyamán a tartalom (hely, idő) adatai változhatnak!!!

JELENTKEZÉS/REGISTRATION»


TANTRA VIDJA

Jantra, Mantra, Mandala
hétvégi elvonulás/retreat
Guruji Swami Shankaratilakananda
vezetésével
2014. szeptember 20-21.
szombat/vasárnap/14.00-21.00
helyszín: Sambhala Tibet Központ
Budapest, 1012 Attila út 123.  11-es csengő

SADHANA TANTRA VIDYA

Jantra, Mantra, Mandala

A tantrikus iratok a következőképp definiálják a tantrát: a tantra az, ami segíti az örök bölcsességet elérni, az, ami rejtve lakozik az elmében, ezt feltárva és kitágítva a megvilágosodáshoz jutunk: Tanyate vistarayate jnanamanena iti Tantram.

Az a szemlélet hogy mi a szent; a kommunikáció az emberek és Istenek között annak valamennyi dimenzióját és eszmei síkját tekintve megtalálható a Védákban, ezen belül a tantra foglalkozik vele. Az istenivel való kapcsolatot és annak a jótékony hatását a mantrákon - misztikus szövegeken - keresztül alapozhatjuk meg; Jantrán - misztikus formán keresztül, mandalán - misztikus koncepción keresztül, charán - misztikus renden keresztül, puján - misztikus felajánlások által és upasanán, meditációs misztikus szemlélődésen keresztül.
Mindezek olyan gyakorlatok - sok más mellett - amit a tantra tanít.

Mantra
A jantra és a mandala mellett a mantra a legfontosabb aspektusa a tantrának - az esszenciája. A mantra a tudatosság hordozója, amíg a jantra, mandala vagy a devata a tudatosság formái.
A mandala, jantra vagy a devata a Shaktinak a manifesztálódása, megjelenítése, amíg a mantra - ami Shakti is - a kapocs a tudatosság és a forma között. Ez mindarra érvényes ami bennünket körülvesz ezen a Földön. A forma a kifejezés; a mantra pedig a kifejezés hordozója.

A mantra a közvetlen kapocs a sukshma sharira és a karana sharira között (a második test, ahol az elme lakozik, valamint a harmadik test, az 'ok' - test között). Az a világ, amit ismerünk, a mantrán keresztül formálódott és testesült meg, a hangon keresztül, annak megannyi szintjén és kifinomultsági palettáján keresztül. A mantra a Shiva (manifesztáció nélküli valóság) anyagából ered, amit arra is használhatunk hogy visszakeressük annak megjelenését, s így összefonódhatunk a tudatossággal.

Jantra
A jantra egy speciális formájú mandala, ami geometrikus formákat, alakzatokat tartalmaz és gyakran Istenségeket ábrázol. Ez egy rendkívül erőteljes formája a mandalának; mély koncentráció a jantrán annak magasabb természetének a megismeréséhez vezethet. A jantra szó 'eszköz'-t, 'gép'-et, 'készülék'-et vagy 'szerszám'-ot jelent. A jantra valóban egy szerszám, mert úgy működik mint egy eszköz ami összehangol a tudatossággal, egy spirituális gépezet, ami meditációs állapotot idéz elő.

Mandala
A mandala a kozmikus erők összpontosítása. A tantrikus istentisztelet és gyakorlatok alatt a mandala az univerzum szimbólikus központjává válik. Egy pontos terv szerint építjük fel, ami önmagában egy szertartás. Minden, ebben a manifesztálódott világban egy mandala az eszenciáját tekintve. Minden egyes tárgy a tudatosság gyújtópontja: minden a Shaktinak a manifesztációja, a felszín alatt meghúzódó tudatosság kifejezése. A Brahmanda (makrokozmosz) és Pindanda (mikrokozmosz) a makro- és mikro-létezés mandalája, ami minden egyes személynek az életében tükröződik.

Mit tartalmaz ez a gyakorlat?
Léteznek olyan eszközök, amik segítenek megnyitni az elmét hogy elérjük a tudat megvilágosodását. Mindezek a gyakorlatok a különböző upayákban vannak összegyűjtve, amik elősegítik a tudatos mély meditációt, a fizikális, pszicho- és energetikai kapcsolatot az istenivel.

A Tantra legfőképpen az Isten dicsőítésére irányul rituális formában, amelynek a háromrétű alapja a mantra, jantra és mandala. Ezek a rituálok nem felszínes vagy vak hiten alapulnak, hanem tudományosan, szisztematikusan és praktikusan megformáltak, hogy az élet menetét a transzcendentális felé irányítsák.

a kétnapos elvonulás részvételi díja: 10 ezer Ft
Guruji Swami Shankaratilakananda másik tanítása és elvonulása Magyarországon:SADHANA TANTRA VIDYA
Jantra, Mantra, Mandala

The Vedic Tantric scriptures define tantra as: that which helps to reach internal wisdom, hidden and residing in the mind by opening and expanding it and preparing it for enlightenment; "Tanyate vistarayate jnanamanena iti Tantram"

All perspectives about what is sacred, about communication with human beings and the divinity in all its dimensions and plains is managed by tantra in the Vedas. The link with divinity and its potential benefactors is established through mantra; mystic formulations, yantra; sacred forms, mandala; mystic concepts, chara; mystic qualitative regulations, puja; mystic offerings and upasana; meditative mystic introspection. All these are the tools, among others, that Tantra teaches.

Mantra
Together with yantra and mandala, mantra is the most important aspect of Tantra - its essence. The mantra is the vehicle of consciousness, while yantra, mandala or devata is the form of consciousness. The mandala, yantra or devata is the manifested form or configuration of Shakti while the mantra, which is also Shakti, is the link between consciousness and form. This applies to everything in the world around us. The form is the expression; the mantra (sound) is the vehicle of expression.

Mantra is the direct link with the sukshma sharira and karana sharira (the second body, were mind resides and the third body, the causal body). The world we know is materialized and shaped through mantra, through sound at all levels and degrees of subtlety. Mantra originates in the substratum of Shiva (Unmanifested Reality), and can be used to retrace the direction of manifestation so that one again merges with consciousness.

Yantra
A yantra is a specific form of mandala consisting of mathematic geometrical shapes and figures, and often diagrams of deities. It is a powerful form of mandala and deep concentration upon it can lead to the realization of its higher nature. The word 'yantra' means 'instrument' or 'machine'. The yantra is indeed a tool because it acts as an instrument for tuning in with consciousness, a spiritual machine for inducing states of meditation.

Mandala
A mandala is a focus for cosmic powers. During tantric worship and practices the mandala becomes the symbolic centre of the universe.  Everything in the manifested world is a mandala in essence. Each and every object is a focal point of consciousness: every thing is a manifestation of Shakti, an expression of the underlying consciousness. The brahmanda (Macro cosmos) and Pindanda (Micro cosmos) are the Mandalas of Macro existence and Micro existence reflected in each person's life.

What does the practice consist of?
There is a series of tools that help to open the mind to achieve enlightenment of the consciousness. All of these practices are collected in different Upayas (practises) that induce deep meditation and an awareness of the physical, psycho and energetic divinity connection.

Much of Tantra is concerned with worship in a ritualistic form, using the three basic tools of mantra, yantra and mandala. This ritual is not based on superstition or blind faith but has been scientifically, systematically and practically designed to direct the whole process of living, towards transcendence.

two days retreat fee: 10.000 Ft
Another teaching and retreat by Guruji in Hungary:

Shrî Swami Shankaratilakânanda Saraswati
Védikus mester az ortodox tradíciót követve, a Smarta Sampradayaból, az Advaita Védanta iskolából. Közvetlen tanítványa Shrî Swami Tilak Paramahamsanak, akit egészen evilági életének a végéig kísért, s aki utolsó leheletét legkedvesebb tanítványa karjaiban hagyta el.

Ahogyan alázatosan átadja magát a tanításoknak, a makulátlan figyelme a részletekre, a kitűnő bánásmód, amiben a körülötte levőket részesíti, a kötődés, függés abszolút hiánya, a tanítási módszerei, a mélysége és briliánssága ahogyan a szentírásokat, tanulmányokat elemzi csak néhány nagyszerű tulajdonsága, ami korunk egyik legkiválóbb mesterét jellemzi.

A tanításai mint a jelzőtorony fénye világít mindazoknak akik a éj sötétjében hajóznak az élet tengerén.

Shrî Swami Tilak Paramahamsa
Babajinak a tanítványa volt. Babaji a neve Baba Bajaranga Dasnak, ahogyan szerettei hívták. Ő Parivrajaka volt, védikus vándor-szerzetes, aki a világot járva tiszta spirituális tanokat, a létezés metafizikáját, alapvető etikai és erkölcsi tanokat tanított, amik egy vallásos társadalom alapjait képezik.

Sok-sok bölcs emberre lenne szükség ahhoz, hogy Puyja Gurudeva Swami Tilak tudásának csak a tizedével felérjen.
A következő szavakkal biztatta Swami Shankaratilakananda-t hogy megalapítsa a hagyományos Védikus Iskolát. Egy olyan spirituális iskolát kell alapítanunk, ami nem függ semmiféle intézményesítéstől. Tanításai az egó megsemmisítésén alapszanak, a tudatosságra való törekvésen.


VEDIC FOUNDATION OF THE HIMALAYAS
RISHIKESH. INDIA
http://www.vedicfoundation.es
Contact & Info
vedicfoundationhimalayas@yahoo.co.in
Phone India: 91+ 972.016.7492 / 972.016.7493

JELENTKEZÉS/REGISTRATION »

Webgalamb