Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

H - Budapest 1012 Attila út 123.
(00-36) 70 431 9343   (00-36)70 944 0260   (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAN/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-43
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

kérjük, folyamatosan kísérd figyelemmel a weboldal programjainak adatait, mivel a szervezés folyamán a tartalom (hely, idő) adatai változhatnak!!!

SAMBHALA HALOTTAK NAPJA 2017
2017. október 28-29./szombat-vasárnap
helyszín/Sambhala Tibet Központ
Budapest I. Attila út 123.  11cs

az előadások szervezés alatt !!!
- hozzájárulás előadásonként/1000 Ft
- bérlet lehetőségek
szombatra, minden előadásra/5000 Ft
vasárnapra, minden előadásra/5000 Ft
bérlet két napra/8000 Ft

2017. október 28./szombat/hét előadás
14.00 - 15.00
Egy hétköznap Varanasziban - Horváth Katalin fotós kiállításának megnyítója
a kiállítást megnyitja/ P. Sabu Joseph SDP, a Don Bosco (Szalézi) rendház igazgatója.
Közreműködnek/Ábrahám Judit indai táncművész
Böröczky Csongor/előadás és vetítés a varanaszi halottégető helyekről
a kiállítás megnyítója díjtalan!

15.00 - 15.50
Melocco János/indo-tibeti asztrológus
Történetek a halálról az indai asztrológia köréből

16.00 - 16.50
Netye Zoltán/szent, kultikus helyek kutatója
Pogánynak mondott szakrális helyek és az ősök kultusza
Az eurázsiai népek halottkultuszának az alapját a hajdan élt ősök tisztelete adja. Ez a képzet az egyik legrégebbi szakrális megnyilvánulása az emberiségnek. A nemzetséget, törzset, végső soron a nemzetet védelmező hajdani ősnek mutatták be a különböző rituálékat. Az ősből hős, a hősből istenség lesz. Ezen kultusz helyszínei és kellékei manapság is tetten érhetőek. Az előadó a téma kapcsán áldozóköveket, „léleklyukas” barlangokat, temetőhalmokat stb. vonultat fel. Előadásában kitér a magyar ősvallás kettős rétegére is. /vetítés/

17.00 - 17.50
Végh József/tibeti buddhista tanító
Vándorlás a Szamszárában
A tibeti buddhizmus az indiai buddhista hagyományokat őrizte meg, egy sajátos, erre a célra kifejlesztett nyelven, amelyet tibetiben a Dharma nyelvének, Buddha tanításai nyelvének neveznek, szemben a hétköznapi tibeti nyelvvel. Ezen a nyelven minden szónak pontos jelentése van. Ezeket szeretném bemutatni: milyen tapasztalatokra, milyen jelenségcsoportokra és hogyan vonatkoznak a halállal és születéssel kapcsolatos kifejezések. Így érthetőbbek lesznek a tanítások, és pontosabban látjuk, milyen évezredes tapasztalatokat őriznek erről a tibeti mesterek.
A nyugati emberben a tudta nélkül is benne élő, gondolkodás nélkül átvett saját kulturális mintáival ütköznek ezek a kifejezések. Egy zárt, halállal véget érő világkép nagyon nehezen tudja feldolgozni az újra testet öltés, a továbblétesülés gondolatát. Ehhez mutatná meg az előadás, hogy már az egyszerű kifejezéseinkre odafigyelve is, mennyire másképpen látják nem csak a buddhizmusban, de Indiában és a kínai kultúrkörben is ezt a kérdést. /vetítés/

18.00-18.50
Szathmári Botond/filozófus, buddhista tanító, kelet-kutató
A temetkezési szokások sokarcúsága
A föld népei között számtalan temetkezési mód alakult ki. Azt hogy kit milyen módon temetnek el, azt részben vallási, részben társadalmi szempontok határozzák meg. A különböző távoli népek gyakorlata sok esetben meghökkentő szokásoknak tűnhet. Azonban a mögöttes kulturális dimenzióból ezek könnyen megérthetők, és már nem is tűnnek oly visszataszítónak, hiszen épp oly szervesen illeszkednek egy hagyományba, mint a saját szokásaink. A bepillantás az ebben a tárgykörben mutatkozó kulturális sokszínűségbe, sok tekintetben segít a saját kulturális hagyományunk jobb megértésében.

19.00 - 19.50
Franzoni Zoltán/magyar tradíció kutató

Szent Kristóf legendája és a halál misztériuma
Szent Kristóf történetét szinte mindenki ismeri. Kristóf a vállára vesz egy kisfiút, akinek a krisztusi voltát csak egy folyón átkelve, a túlsó partra érve ismeri fel. A történet mélyebb értelmezése során, olyan gondolataink támadhatnak, amelyek már nem Szent Kristóf létezésének kérdését feszegetik. Egy magasabb szinten a legenda üzenete már a halálról, az együttérzésről és az Istennel való találkozás élményéről szól. /vetítés/

20.00 - 21.00
Csong An Szunim/Koreai Zenmester
Holt lelkek és lelkes halottak/Videó tanítás
Csong An Szunim a Halottak Napjára felvett, kiváló tanítása, az élet és a halál körforgásával lényegében elmagyarázza egész emberi mivoltunk valóságos szentséges lehetőségeit és bemutatja azokat a gyakorlatokat, amelyekkel boldogan élhetünk és halhatunk... /vetítés/


2017. október 29./vasárnap/hat előadás

szombaton éjjel óraátállítás !!!

15.00 - 15.50
Mireisz László/filozófus, buddhista tanító, meditációs mester
A halál szimbólumai és értelmezése a hermetikában

A hermetika/alkímia a metafizika szempontjából általában a lélek megtisztításának, felemelésének, megváltásának és megistenítésének (Opus Magnum) folyamatait rejti és tárgyalja, mint minden metafizika. A történelem folyamán nem volt állandó alkímiai iskola, hanem egy tág és változékony rendszer volt amely mindig hatott az adott kor és hely szellemére. Így beszélhetünk egyrészt görög-egyiptomi-babiloni, indiai/hindu, kínai/taoista alkímiáról, másrészt iszlám, keresztény, gnósztikus és misztikus alkímiáról. Az előadás a halál hermetikai értelmezéséről és szimbólumairól, valamint azok alkalmazásáról szól.

16.00 - 17.30
Bernád Ilona/magyar és keleti népi orvoslás kutató
A halál szokásai néphagyományunkban
A megboldogulás lelki, szellemi oldalról, párhuzamai a születéssel
Boldog állapot, boldogságos szülés-születés, révül, megboldogul... Édes anyanyelvünk, az isteni, teremtő nyelvünk emlékeztet arra, hogy földi születésnapunktól mennyei születésnapunkig élhetnénk boldogan.
A magyar közösség, a falu népe, a nagycsalád segítő módon áll/t a haldokló, majd a gyászoló, veszteséget élő embertársai mellett az utolsó tisztesség idején. Ez segítette a korai és későbbi gyászmunkát.

17.30 - 18.50
Gesztelyi-Nagy Judit
Kis halál és a nagy halál , kapuk az örök Életre!
A kezdet és vég nélküli tudatosságban töltött gyerekkor és a halálközeli élmények után úgy döntöttem, hogy szerzetes leszek.
Pár év szükséges előkészület után 1993-ban tettem szerzetesi fogadalmat, Taizen Deshimaru mester tanítványánál, Myoken zen mesternél, aki a japán soto zen hagyományt hozta Magyarországra.
12 év után, 2005 ben az eljövetelem napján kaptam meg az átadás szimbólumát , mesterem köntösét.
Ezek után találkoztam egy Pálos szerzetessel és rajta keresztül a Pálos hagyománnyal.
Pár évig sok útkereső emberrel beszélgettem. Ha tudtam segítettem, de láttam, hogy sokan a szellemi utat csak a világi életük jobbátételére szeretnék használni.
Mindazok akik vállalták a kisebb-nagyobb "halálokat" közösséggé kezdtek alakulni körülöttem.
Tudtam , hogy  ezt a közösséget a kereszténységbe kell átvezessem.
A kialakult közösséggel 2013-ban elmentetünk a pálos  testvérekhez, akik befogadtak minket világi testvéreknek.
Hihetetlen öröm számomra, hogy  személyükben találkozhattam az egyiptomi remeték folytonólagos láncolatával és  a kopt keresztények semmihez sem fogható 2000 éves szellemi és lelki örökségével, a Krisztusi élő hagyománnyal.
Azóta az Ő szolgálatukba álltam a közösséggel együtt.
A következő éveket a Pálos világiaknak szóló regula megírásával fogom tölteni.
A Pálos atyák szeretetteljes védelme, támogatása biztonságos keretet nyújt ahhoz a belső munkához amelyet mindenki javára, felajánlásként végzek, végzünk.

19.00 - 19.50
Dobos Andrea Beáta/buddhista vipassana tanító
Felkészülés a halálra - Hogyan meditáljunk a halálfélelemmel?
A Theravada buddhizmusban a halál elkerülhetetlen jellegén és bármikor
bekövetkező voltán való meditálás szükséges és kiegészítő gyakorlata a
tudatosság gyakorlatoknak.
A halál jelensége nem egy ijesztő jelenség a buddhizmusban, hanem a
minden pillanatban bekövetkező változás, keletkezés és elmúlás
jelensége. A testi és tudati tényezők minden pillanatban összeállnak és
szertefoszlanak, mintegy tapasztalatot adva a halál jelenségének.
A fizikai halálon minden élőlénynek keresztül kell mennie, akár
szeretné, akár nem.
A fizikai haláltól való félelem az a jelenlévő jelenség, amivel még az
életünk során szükséges foglalkozni, mert alapvetően befolyásolja az
élethez való viszonyunkat és beszűkíti az életterünket.

20.00 - 21.00
Illyés Barna/színművész, dzogcsen gyakorló és tanító és
Szőke Zsuzsanna
Halálversek
A halállal kapcsolatos írások, versek nem csak az elmúlt évezredek irodalmi alkotásaiban találhatók.  Bár számos kiváló költő/misztikus írt nagyon mélyre ható sorokat a halálról,  de mégis csak a régi korok nagy tibeti budhista és dzogcsen mesterei és jógii, mint például Milarépa, Loncsenpa és Vajrócsana mutattak rá nagyon konkrétan a halál értelmezésére és életünkbe integrálására, hogy a közteslét útvasztőin megtaláljuk a helyes irányt a saját tudatunk tiszta természete felé.

Webgalamb